Nattvandring.nu

Historia

År 2006 började arbetet med att ta fram en grundidé till det som skulle bli nattvandring.nu.
Initiativtagare är Vera Dordevic och Janne Lundholm.
I februari 2008 beslutade E.ON att gå in som partner till den då tänkta ekonomiska föreningen nattvandring.nu.

Då försäkringsfrågan var av vikt föll det sig naturligt att tillfråga Skandia, som sedan 1993 har stöttat nattvandringen med just försäkring. Från Skandia såg man det som positivt med ett nytänk och beslöt att gå in som ytterligare partner i verksamheten.
I samband med detta var parterna överens om att E.ON och Skandia då skulle bilda en stiftelse och överta både koncept, varumärke och verksamhet.

Stiftelsen nattvandring.nu bildades av E.ON och Skandia.

Stiftelsen skriver avtal med grupper och föreningar som vill verka för nattvandring på lokal nivå, runtom i Sverige.

Med målet att nya nattvandrargrupper skall startas erbjuder nattvandring.nu jackor, försäkring, föreläsningar, materialstöd, utbildningar med mera för lokala grupper, skolor, idrottsföreningar och föräldra- eller skolråd med flera. I förlängningen hoppas vi att det skall finnas vuxna som nattvandrar i varje stad och större tätort i hela Sverige.

Filosofi                                                                                                                                                        
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, d.v.s. inga medlemsavgifter. Stiftelsen tillhandahåller jackor, försäkring, trycksaker med mera – helt utan kostnad.

Uppbyggnad                                                                                                                                            
Vår organisation består av en styrelse (oarvoderad) samt anställda på kansliet som stödjer de befintliga grupperna ute i landet. I nuläget har vi över 200 nattvandrargrupper.

Verksamheten startade offentligt 8 april 2008 och vid detta tillfälle fanns inga nattvandrargrupper inom nätverket. Målet var 100 nattvandrargrupper under det första verksamhetsåret, d.v.s. april 2008 – april 2009. Men redan den 18 september 2008 anslöt sig den 100:e gruppen.

Under 2011 deltog mer än 26 000 vuxna i nattvandring inom stiftelsen nattvandring.nu.
Vårt mål är att det ska finnas vuxna som nattvandrar i varje stad och större tätort i Sverige. 

Vision                                                                                                                                                           
Skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet.

Mission                                                                                                                                                         
Stiftelsen nattvandring.nu ska ge möjligheter till att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Värderingar                                                                                                                                                
Våra värderingar skall genomsyras av:
- engagemang
- förtroende
- trygghet

Förutom detta skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund.