skip to Main Content

A - E

Adressändring
När du som kontaktperson byter adress, mobilnummer, privat e-postadress o.dyl. är du som kontaktperson skyldig att meddela kansliet dina nya uppgifter.

Anmälan
Nattvandrare har rätt, precis som alla, att göra anmälan till t.ex. socialtjänsten om man känner oro över någon ungdom. Dock bör anmälan göras av dig som privatperson och inte som nattvandrargrupp.

Avgifter
Det är helt kostnadsfritt att teckna avtal med stiftelsen nattvandring.nu.

Avtal
Varje enskild nattvandrargrupp inom nattvandring.nu har ett avtal med stiftelsen som reglerar vad som gäller, rättigheter och skyldigheter. Avtalet gör också att ni får jackor/västar (till låns), första hjälpen-kit, trycksaker med mera – helt utan kostnad.

Bil
Vissa nattvandrargrupper använder privata bilar under nattvandring då man har stora områden att röra sig inom. Tänk dock på att det är bilförsäkringen, inte vår försäkring, som belastas vid ev. skada i samband med nattvandring.

Beslagta
Nattvandrare har ingen rätt att beslagta t.ex. alkohol eller andra droger. Vare sig från ungdomar eller vuxna. Endast polis har rätt till detta enligt svensk lag.

Byte kontaktperson
När lokal nattvandrargrupp byter kontaktperson är det av största vikt att ni sänder in blanketten “byte kontaktperson” till stiftelsens kansli.

Cigaretter
Som nattvandrare lånar man aldrig ut cigaretter till ungdomar. Tänk också på att inte röka när du nattvandrar. Doften sätter sig i jackan och nästa gång är det kanske någon annan som skall bära den. Du skall ju också vara en förebild för ungdomarna.

Dagbok
Se LOGGBOK

Efter nattvandring
Vid nattvandringens slut för kvällen/natten är det viktigt att alla samlas för att prata igenom vandringen, ta upp ev. frågor som kan ha dykt upp eller varför man agerade som man gjorde i en viss situation. Det är viktigt även om inget särskilt har hänt. Ingen skall gå hem med frågor obesvarade.

Ekonomi
Nattvandrargruppens ekonomi är inget som stiftelsen nattvandring.nu lägger sig i eller har kontroll över.

Eldsjälsgrupp
Vill man som nattvandrargrupp inte bilda formell förening kan den drivas i den form som vi kallar ”Eldsjälsgrupp”. Man är några vuxna som vill engagera sig och fler vuxna för våra barn och ungdomar utan att behöva bilda förening, styrelse och allt vad det innebär.

Envarsingripande
Som nattvandrare har man inte några egna rättigheter utan vi följer lagstiftningen.
Envarsregeln: Man har rätt att gripa eller omhänderta person om; brottet ger fängelsestraff eller om personen är efterlyst, (denna regel gäller ej vid berusning) och om personen grips på bar gärning eller flyende fot.
Viktigt – man skall efter envarsingripande skyndsamt kontakta och överlämna personen till polis. Tänk alltid på din och er säkerhet innan ett envarsingripande görs.

E-post
Varje nattvandrargrupp har en egen e-postadress under stiftelsens domän. Adressen är stadsdel/kommun eller ert ortsnamn samt vår domän. E-postens mailbox bör kontrolleras minst 1-2 gånger per vecka då det är till den adressen som vi hänvisar intresserade och sänder all information.

Ersättningsskyldig
Om jackor/västar går sönder/försvinner, är varken gruppen eller kontaktperson ersättningsskyldig mot stiftelsen nattvandring.nu. Kontakta kansliet så ni får veta vad ni skall göra med ev. trasiga jackor. Vid stöld av jackor skall detta polisanmälas.

Etiken
Vi skall respektera ungdomarna, vara positiva förebilder och ha tid till att lyssna, prata, diskutera, medla och ge råd. Vi skall också sträva efter samverkan och ett ökat vuxenengagemang där ungdomarna är. Vi skall våga vara vuxna och sätta gränser utan att gå över gränsen, genom detta sätter vi ramar.

F - J

Farligt att nattvandra?
Nej – absolut inte. Nattvandrare är idag välkända bland ungdomarna och de ser oss som en resurs. De allra flesta ungdomar är positiva och glada för att vuxna finns ute.

Förening
Varje nattvandrargrupp bestämmer själva om de vill vara organiserade som en formell förening med styrelse, årsmöte, organisationsnummer med mera.

Försäkring
Alla som nattvandrar inom nattvandring.nu är automatiskt olycksfallsförsäkrade via Skandia.
Försäkringen täcker ej skador på bilar, mc, cyklar, lokaler, lösöre med mera.

Föräldrafri fest
Nattvandrare har ingen rätt att gå in på en föräldrafri fest eller andra tillställningar.

Föräldrakontakt
Om du ser t.ex. ungdomar som röker eller dricker är det upp till varje enskild nattvandrare/nattvandrargrupp att avgöra om föräldrar skall kontaktas. Tänk dock på din roll som nattvandrare – skapa förtroende. Du vet heller kanske inte om hur hemförhållandena är varför vi skall vara försiktiga med föräldrakontakt. Bättre att kontakta t.ex. fältare och låta de ta beslut.

Gyllene regler
Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp (t.ex. 112) om det är nödvändigt.
Gå alltid ut i grupper om minst två personer (tre rekommenderas).
Lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft.
Hjälp till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem.
Vi skall verka för samverkan mellan den lokala nattvandrargruppen, företag, kommun, myndigheter och andra grupper inom samhället.
Vi har ingen rätt att beslagta alkohol och andra droger enligt svensk lag. Endast polis får göra detta.

Hittegods
Hittegods, t.ex. gömd alkohol, skall omgående och skyndsamt överlämnas till polis.

Hund
Att ta med hund vid nattvandring är något man beslutar inom den lokala nattvandrargruppen. Men vår rekommendation är att man inte tar med hund vid nattvandring. Tänk på att hunden kan upplevas skrämmande, provocerande men också att många är rädda eller allergiska.

Hur länge nattvandrar man?
Hur länge man vandrar avgör och beslutas inom varje enskild nattvandrargrupp.

Jacka/väst
Jackor/västar är till låns så länge nattvandrargruppen har gällande avtal med stiftelsen nattvandring.nu. Ingen reklam eller annat får fästas på jackan.
Jackor/västar kan kompletteringsbeställas utan kostnad via särskilt webformulär.

Jaga eller förfölja ungdomarna
Nej, detta är inget man gör under några omständigheter. De får aldrig uppleva sig jagade.

K - O

Kansliet
På stiftelsens kansli arbetar en mycket erfaren nattvandrare som skall utveckla verksamheten, stödja och främja nattvandringen men framför allt vara ett stöd för de lokala nattvandrargrupperna. Kansliet lyder under stiftelsens styrelse och rapporterar vid varje styrelsemöte.

Kondomer
Vissa nattvandrargrupper vill ha kondomer att dela ut till ungdomarna. Ta kontakt med ditt landsting för att höra om möjligheterna till gratiskondomer.

Kontaktperson
Inom varje nattvandrargrupp skall det finnas en ansvarig kontaktperson som har kontinuerlig kontakt med stiftelsens kansli. Det är också kontaktpersonen som har ansvaret för att jackor/västar och material sköts och vårdas.

Krishantering
Om nattvandrare eller annan kommer till skada kan krishantering vara viktigt. De som drabbas skall omgående samlas, prata igenom och fatta beslut om fortsatt vandring eller om att avbryta. Var ärlig i samtalet – samtalet blir då den bästa medicinen.
Ta alltid kontakt med stiftelsens kansli när något allvarligt har hänt.

Larma
I nödsituation eller olycksfall skall du alltid larma via 112.
Tänk också på de tre orden: LARMA – OBSERVERA – NOTERA

Loggbok
Alla nattvandrargrupper skall föra en enkel loggbok på varje nattvandring. I denna skriver alla som vandrar in signed namn och t.ex. mobilnummer. Gör också en sammanfattning av kvällens vandring, om något hänt osv. Loggbok kan göras på ett vanligt kollegieblock, kalender eller på vår blankett “loggbok”.

Lokala Partners
Varje nattvandrargrupp har rätt att ha egna lokala partners, t.ex. butiken-X som bidrar på olika sätt. Dock får ingen reklam sättas på jackan/västen.
Om lokal sponsor kan vara konkurrerande med stiftelsens partners, ta kontakt med kansliet innan avtal tecknas.

MC-vandrare
Ja det är möjligt – men tänk på att motorcyklarna inte ska väsnas för mycket. Man måste också enkelt kunna identifiera MC-vandrare. Tänk också på att informera polisen. Vill ni starta mc-vandring, kontakta stiftelsens kansli.

Mediciner
Får du frågan om huvudvärkstabletter eller andra mediciner är det något vi aldrig ger ut till någon.

Medlemsavgift
Ingen avgift utgår till stiftelsen nattvandring.nu.
Inom varje lokal nattvandrargrupp är det ni själva som bestämmer om ni vill ha någon form av medlems- eller stödavgift från de som nattvandrar.

Min roll son nattvandrare
Min roll som nattvandrare är att röra sig ute på stan, söka kontakt, visa sig och samtala med ungdomarna. Kanske hjälpa någon, plåstra om eller bara finnas till hands. Tänk på att vi skall skapa trygghet för alla – även vuxna.

Mitt eget barn är ute när jag nattvandrar
Du nattvandrar som vanligt även om ditt barn är ute denna kväll. Barnet får aldrig uppleva att du är ute som barnvakt. Var tydlig med att informera kvällens ansvarig om det är så och låt ditt barn ta kontakt när det vill.

Mobil
Alla nattvandrargrupper bör ha en nattvandrarmobil. Nattvandrare kan låna ut sin mobil till ungdom för kortare samtal hem – inte för att prata med kompisarna eller ta reda på var festen är osv.

Mobilabonnemang
Det är upp till varje enskild nattvandrargrupp att avgöra om ni vill ha abonnemang/kontantkort, då gruppen själv står för kostnaden. Ta kontakt med kommunen om ni vill ha deras stöd för denna kostnad.

Nedläggning
Nattvandrargrupp som lägger ned verksamheten skall omgående kontakta stiftelsens kansli. Allt material inkl. jackor/västar skall återsändas enligt överenskommelse – för er kostnadsfritt. Kontakta stiftelsens kansli om ni lägger ned.

Nödsituation
Vid nödsituation är det 112 (larma) som gäller.

Nödvärn
Nödvärn innebär att du kan bryta lag i nödsituation. Regeln är: “nöd bryter lag”. Du får dock aldrig bruka mer våld än nöden kräver och skall omgående kontakta och informera polis.

Omhändertagande
Vid ett eventuellt omhändertagande bör alltid en erfaren nattvandrare fatta beslutet – om det är möjligt. Ett påbörjat omhändertagande innebär ett ansvar tills anhörig eller myndighetsperson (t.ex. polis, socialjour, fältare) övertar ansvaret. Dokumentera alltid vad som sker när ni gör ett omhändertagande. Följ också ”Handlingsschema vid omhändertagande” som du hittar i nattvandrarnas ABC.

P - T

Pengar
Vi som nattvandrare lånar aldrig ut pengar till ungdomarna.

Reflexer
Nattvandrarjackan och väst är utrustade med godkända reflexer med högsta reflexvärde. Tänk på att det viktiga är inte hur du uppfattar att ni syns – utan hur t.ex. bilisten ser er, och det gör dom.

Regler
(se Gyllene Regler)

Rättigheter
Vi har inga egna lagar eller rättigheter, utan följer det som gäller för alla medborgare och allt enligt svensk lag. Vi är inget medborgargarde eller väktare. Vi skall inte utge oss för att representera myndigheter.

Röd jacka/väst
Alla som nattvandrar inom nattvandring.nu bär den röda jackan eller västen. Färgen på jacka och väst är idag väl etablerad och känns igen av ungdomarna.

Samverkan
Lokal nattvandrargrupp skall verka för samverkan med andra föreningar, organisation, lokalt näringsliv, myndigheter, kommun och andra aktörer.
Samverkan mellan lokala nattvandrargrupper är också viktigt då ungdomarna rör sig över stadsdels-, kommun-, och länsgränser.

Skada
Vid personskada på nattvandrare (olycksfall) skall skadeanmälan göras omgående till kansliet på stiftelsen nattvandring.nu.

Skolan
En viktig plats att marknadsföra den lokala nattvandrargruppen är skolan. Ta kontakt med rektor, men var tydlig med att inget arbete skall läggas på skolan, bjud in er till föräldramöten med mera. Finns ett föräldraråd/skolråd försök få samverkan med dom för att få ut fler vuxna på nattvandring.
Om det är möjligt försök också få chans att informera eleverna varför ni är ute som nattvandrare och vad ni kan och får göra. Då slipper ni många rykten.

Sponsring
Varje lokal nattvandrargrupp har rätt att ta emot sponsring från lokala företag, kommun eller andra. När det gäller vad de förväntar sig av er – känner ni osäkerhet kring deras krav, vad ni har för möjligheter – ta kontakt med stiftelsens kansli för råd och hjälp.

Styrelsen
Styrelsen för stiftelsen nattvandring.nu sammanträder minst fyra gånger per år och är helt oarvoderad.

Trasiga jackor/västar
Om jacka/väst går sönder kan dessa, utan kostnad, bytas ut enligt särskild rutin.
Ta kontakt med kansliet så får du veta mer och hur det görs.

Trycksaker
Stiftelsen har ett antal trycksaker som foldrar, broschyrer och affischer, vilka varje nattvandrargrupp kan beställa kostnadsfritt. Beställer gör ni via vårt webformulär (inloggning krävs).

Tystnadsplikt
Nattvandrare har i lag ingen reglerad tystnadsplikt, men moraliskt är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Beroende på vad man får höra, kan man vara tyst eller föra det vidare. Allt utgår ifrån barnets bästa och i samförstånd. Lova aldrig någon tystnad innan du vet vad det handlar om.

U - Ö

Ungdomsvandrare
Ungdomar (15-18 år) har rätt att nattvandra, men inte bära den röda jackan eller västen.
Tänk på att ni måste ha vårdnadshavares skriftliga godkännande. Ungdomsvandrare måste alltid gå tillsammans med vuxna nattvandrare. Försäkringen gäller även ungdomsvandrare.

Visitation
Nattvandrare har ingen rätt att visitera någon person. Dock kan regeln “nöd bryter lag” göra att man visiterar en berusad person som skydd för sig själv och personen ifråga eller för att söka efter id-handling o.dyl.

Vakter/värdar
Nattvandrargrupper får ibland frågan att vara behjälpliga på festivaler, sport- eller andra arrangemang. Det är helt ok – detta bestämmer ni själva – men ni skall då vara tydliga med att ni inte är t.ex. parkeringsvakter, security/säkerhetsvakter med mera.
Ni är parkeringsvärdar – visar lediga platser osv men utfärdar inte parkeringsböter.

Årsavgift
Se medlemsavgift