top of page

GDPR

Information om hantering av personuppgifter

Typ av personuppgifter

De uppgifter vi behandlar om dig är de uppgifter som: 

  1. du lämnat till oss inför signering av avtal om samarbete om du företräder en kommun eller

  2. du lämnat till oss inför signering av avtal om samarbete om du är företrädare för en Nattvandrargrupp.

De uppgifter som registreras är namn, personnummer, e-postadress, postadress och telefonnummer.

Källa

Vi har endast erhållit dina uppgifter direkt från dig. 

Syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att:

  1. om du företräder en kommun hantera uppgifterna för att möjliggöra ingående av samarbetsavtal avseende Nattvandring.nu.

  2. om du är företrädare för en Nattvandringsgrupp hantera uppgifter för att möjliggöra ingående av samarbetsavtal för att därefter kunna tillhandahålla material, utbildning och teckna försäkring för de som deltar i nattvandringen. 

Nattvandring.nu:s lagliga grund/berättigade intresse

Fullgörande av avtal om samarbete avseende Nattvandring.nu.

Mottagare av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter för detta syfte med något annat bolag utan vi använder endast dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig/er inom vår verksamhet.

Lagringstid

Vi behåller dina uppgifter under den tiden som gällande avtal föreligger. Därefter gallras uppgifterna inom ett år. 

Automatiserat beslutsfattande

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

Övrigt

Önskar du besked om vilka uppgifter som vi hanterar om dig, kontakta info@nattvandring.nu och ange:
Namn, fullständig adress, telefon samt vilken lokal grupp/förening du tillhör.

bottom of page