Bakifrån .jpg

Om

Historia

År 2006 började arbetet med att ta fram koncept och varumärke till det som skulle bli stiftelsen nattvandring.nu. Den 8 april 2008 lanserades så stiftelsen som då var bildad av E.ON och Skandia.


Skandia hade mellan 1993 - 2006 stöttat nattvandringen i Sverige med bland annat försäkring. Från Skandia såg man det som positivt med ett nytänkt och beslöt då att tillsammans med E.ON bilda stiftelsen.


Från den 8 april 2008 har verksamheten växt till att vara en rikstäckande organisation, med hög trovärdighet och en stabil och trygg verksamhet.

Tillsammans med E. ON och Skandia har våra stolta partners bidragit till att verksamheten vuxit och vi har kunnat utveckla konceptet.


Under senare år har vi, förutom nätverksavtal med ideella krafter, tecknat samverkans- och IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med kommuner runt om i landet. 

 
IMG_2231_edited.jpg

Filosofi

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan.


Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjligt. 
Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel och utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.


Verksamheten skall också, så långt det är möjligt, vara helt kostnadsfri för de lokala grupperna. Det vill säga inga medlemsavgifter, årsavgifter, kostnader för kläder, försäkring med mera.  Detta möjliggörs genom stiftare och stolta partners engagemang.

DSC_1160.JPG

Vision - mission - värderingar

Vår vision är att vi, tillsammans med ideella krafter och samhället i stort, skall skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet.


I vår mission finns att vi ska ge möjligheter till att förstärka och stärka föräldrars- och vuxenansvaret i samhället.


Våra värderingar genomsyras av:

  • Engagemang

  • Förtroende

  • Närvaro

  • Trygghet

  • Respekt


Förutom ovanstående skall och en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk och kulturell bakgrund.

Uppsala 2.jpg

Organisation

De lokala nattvandringsgrupperna är helt fristående och anpassar sin verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Stiftelsen har ingen insyn över gruppens ev. ekonomi eller styr hur och när man vandrar osv. 
Varje lokal grupp har tecknat ett sk. nätverksavtal med stiftelsen som reglerar rättigheter och skyldigheter. 


Stiftelsens styrgrupp består av 6 representanter som är kansliets förlängda arm. Styrgruppen genomför informationsträffar, kurser, presentationer med mera. Styrgruppens medlemmar erhåller kostnadsersättning.


Vid stiftelsens kansli finns vår verksamhetschef och en kanslist. Verksamhetschefen, Janne Lundholm, är en mycket erfaren nattvandrare och arbetar idag över hela landet samt med nordisk samverkan. 


Stiftelsens styrelse är högsta beslutande organ och sammanträder minst 4 ggr/år. Styrelsens medlemmar representerar bl.a. stiftarna och våra partners.  Både ordförande och styrelsens ledamöter är helt oarvoderade.