Om oss


År 2006 började arbetet med att ta fram koncept och varumärke till det som skulle bli stiftelsen nattvandring.nu.
Den 8 april 2008 lanserades så stiftelsen nattvandring.nu – bildad av E.ON och Skandia.

 

Skandia hade mellan 1993 och 2006 stöttat nattvandringen i Sverige med bland annat kläder och försäkring. Från Skandia såg man det som positivt med ett nytänk och beslöt då att tillsammans med E.ON att bilda stiftelsen.

 

Genom åren har vi växt till att vara rikstäckande organisation med hög trovärdighet och en stabil och trygg verksamhet. Tillsammans med E.ON, Skandia och våra övriga partners har man bidragit till att verksamheten vuxit och konceptet har utvecklats.

 

Under senare år har vi, förutom våra enkla nätverksavtal med ideella krafter, tecknat samverkans- och IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med kommuner runt om i landet. Nattvandringen blir därmed en viktig och självklar del i det förebyggande arbetet.

 
NV-IMG_1475.jpg

Filosofi

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet.
Nattvandringen har idag utvecklats till att ske dagtid, kvällstid och nätter – allt utifrån de lokala behoven oavsett om det är dag, kväll eller natt som behovet finns.

 

Vårt och nattvandrarnas mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars kan vara svårt eller inte möjligt.
Genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Samspelet och utbytet ger goda förutsättningar för att minska bruket av alkohol och andra droger samt att minska gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett trivsammare och tryggare samhälle.

 

Verksamheten skall, så långt det är möjligt, vara helt kostnadsfri för de lokala grupperna. Inga medlems- eller årsavgifter, vi tillhandahåller kläder, försäkring med mera kostnadsfritt och detta möjliggörs genom stiftare och stolta partners engagemang.

 
 
 

Vision - mission - värderingar
 

Vår vision är att, tillsammans med ideella krafter, kommuner, myndigheter och andra aktörer, samverka för att skapa trivsel och trygghet i samhället. Detta sker bland annat genom vuxenengagemang för barn och ungdomar i det offentliga rummet.

 

Missionen är att vi ska ge möjligheter till att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Värderingar genomsyras av:

Engagemang

Förtroende

Närvaro

Respekt

Trygghet

Trivsel

 

Självfallet skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för verksamheten, oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund.

IMG_2290.jpg
IMG_1717.jpg

Organisation

Varje lokal nattvandringsgrupp/förening, med gällande nätverksavtal, är fristående och anpassar sin verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna.
Stiftelsen har ingen insyn i gruppens ev. ekonomi och styr ej heller när och var man vandrar osv.

 

I vissa delar av landet finns sk. ”Gruppsamordnare” som är lokala representanter för stiftelsen som kan bistå de lokala grupperna med tips och råd.

 

Stiftelsens styrgrupp består idag av 5 personer som är kansliets och stiftelsens förlängda arm. Styrgruppens medlemmar har kontinuerlig kontakt med kansli och verksamhetschef, genomför informationsträffar, kurser, presentationer med mera.
Styrgruppens medlemmar är oarvoderade men erhåller kostnadsersättning.

 

Vid stiftelsen kansli finns en kanslist och vår verksamhetschef. Kansliet arbetar idag med att stötta de lokala grupperna, vara rådgivare, inspiratörer, hålla föreläsningar med mera. Verksamhetschef Janne Lundholm är en mycket erfaren nattvandrare som idag arbetar med styrgrupp och gruppsamordnare landet runt men också med nordisk samverkan.

 

Stiftelsens högsta beslutande organ är styrelsen. Denna består bland annat av representanter från stiftare och partners. Styrelsens medlemmar och ordförande är helt oarvoderade och sammanträder minst 4 gånger per år. Vid styrelsemöte deltar även stiftelsens verksamhetchef.

Tre principer för vår verksamhet

Enkelt

Inget krångligt medlemskap, inga medlems- eller årsavgifter för de lokala nattvandringsgrupperna – detta är grundprincipen.
Ett enkelt sk. Nätverksavtal tecknas mellan stiftelsen och den lokala grupper för att reglera rättigheter och skyldigheter för båda parter.
Nätverksavtalet ger bland annat tillgång till fria kläder för vandring, försäkring, startkit, kurser, föreläsningar med mera – helt kostnadsfritt för de lokala grupperna.

Stabilt

En stabil och framtidssatsande verksamhet garanteras genom våra stiftare och partners.
De lokala grupperna kan lägga fokus på att vandra och utveckla sin egen verksamhet med eller utan hjälp från stiftelsen.

Tryggt

Genom det nätverksavtal som gruppen tecknar håller stiftelsen med nödvändigt material och försäkring. En försäkring som gäller till, under och från vandring.
Allt kostnadsfritt. Genom våra stiftares och partners stöd och fulla insyn, görs detta möjligt och de garanterar också att verksamheten är trygg och säker.

Stiftelsen nattvandring.nu granskas också av extern revisor samt av Länsstyrelsen.

city-4478471_edited.jpg